NOTIS PRIVASI

NOTIS PRIVASI ACOTECH SDN BHD

Tarikh akhir dikemaskini: 25/01/2022

 

Di ACO TECH, kami menghargai privasi anda, dan notis privasi (“Notis Privasi”) ini  akan menyenaraikan bagaimana kami mengumpul, mengguna, memproses dan menyimpan Data Peribadi anda  menurut undang-undang Malaysia termasuk tetapi tidak terhad kepada PDPA (seperti yang ditakrifkan di bawah ini). Sila baca Notis Privasi ini dengan teliti untuk memahami bagaimana kami memproses Data Peribadi yang mungkin akan kami kumpulkan daripada anda dan kategori-kategori Data Peribadi yang kami proses sehubungan dengan penggunaan anda atas Produk dan/atau Perkhidmatan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web kami  di www.acotech.my (“Laman Web“) dan aplikasi mudah alih kami yang dikenali sebagai ATLAS Auto (“ATLAS Auto” atau “Aplikasi Mudah Alih”). Dengan membeli atau menggunakan kenderaan yang dilengkapi dengan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, atau menwujudkan/mendaftarkan akaun dengan kami, anda bersetuju dengan amalan yang dijelaskan dalam Notis Privasi ini. Dengan memberikan kepada kami Data Peribadi anda, anda dengan ini  membenarkan dan menyetujui peruntukan Notis Privasi ini dan pemprosesan Data Peribadi anda seperti yang dijelaskan dalam Notis Privasi ini. Sila ambil perhatian bahawa ACO TECH berhak untuk meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa di mana butirannya adalah seperti yang dinyatakan dalam perenggan 10 di bawah. Anda dinasihatkan untuk secara berkala meneliti versi terbaru Notis Privasi ini kerana versi Notis Privasi yang kini dipaparkan dalam Produk dan/atau Perkhidmatan kami akan mengatasi mana-mana versi Notis Privasi yang terdahulu.

1. Umum

1.1.         Dalam penggunaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, ACO TECH akan mengumpulkan dan menggunakan Data Peribadi anda untuk Tujuan seperti yang dinyatakan dalam perenggan 3.2 di bawah berdasarkan undang-undang Malaysia (termasuk PDPA), Notis Privasi ini dan/atau apa-apa terma berkenaan privasi dalam sebarang perjanjian yang mungkin anda telah atau akan dimasuki dengan ACO TECH.

 

1.2.          Sekiranya anda mungkin akan memberikan kami Data Peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (contohnya mengenai pasangan atau anak-anak anda atau di mana anda adalah orang yang dilantik (daripada sebuah organisasi atau syarikat) untuk berurusan dengan kami, sekiranya anda memperoleh dan adalah bertanggungjawab untuk Produk dan/atau Perkhidmatan yang akan mereka gunakan), anda mengesahkan bahawa anda telah (i) memperolehi persetujuan mereka atau berhak untuk memberikan Data Peribadi mereka kepada kami untuk kami proseskan dengan sewajarnya, dan (ii) memaklumkan mereka untuk membaca Notis Privasi ini terkandung dalam Produk dan/atau Perkhidmatan kami.

 

1.3.          Definisi:

Untuk tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

a.         ACO TECH” atau “kami” bermaksud ACO Tech Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran 201901028783 (1338112-W)), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat perniagaan di Menara CCB, Quill 6, Level 13, 6, Leboh Ampang, City Centre, 50100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

b.          PDPA” bermaksud Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) dan semua perundangan subsidiari, regulasi, dan/atau perintah ditetapkan di bawahnya dan sebagaimana yang akan ditambah/diubah dari semasa ke semasa dan apa-apa panduan dan/atau arahan yang dikeluarkan oleh autoriti berkenaan.

c.          Data Peribadi” bermaksud sebarang maklumat yang berkenaan dengan orang sebenar yang telah dikenal pasti atau dapat dikenal pasti; orang sebenar yang dapat dikenal pasti adalah orang yang dapat dikenali secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada kenalan seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, kenalan dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor yang khusus kepada fizikal, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya atau identiti sosial orang sebenar tersebut.

 

d.               Pemprosesan” bermaksud operasi atau set operasi yang dilakukan pada data peribadi atau set data peribadi, sama ada dengan cara automasi atau tidak, seperti kumpulan, rakaman, organisasi, struktur, penyimpanan, penyesuaian atau perubahan, pengambilan, consultasi, penggunaan, pendedahan melalui penyebaran, penyebaran atau dijadikan sedia ada, penjajaran atau gabungan, sekatan, penghapusan atau pemusnahan.

 

e.       Produk dan/atau Perkhidmatan” bermaksud Laman Web, Aplikasi Mudah Alih, produk, barangan, benda, perkhidmatan, perisian, aplikasi, kemudahan dan/atau kemudahan yang disediakan oleh pihak kami.

1.4.           Notis Privasi ini menerangkan:

 a.           Jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan dan bagaimana kami mengumpulkannya;

            b.           Bagaimana/Tujuan kami menggunakan Data Peribadi anda;

            c.           Pihak yang kami kongsi, pindahkan atau dedahkan Data Peribadi kepada; dan

            d.           Pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda.

2. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul dan Bagaimana Kami Mengumpulkannya:

2.1.        Jenis Data Peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda merangkumi tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

a.            Maklumat pengenalan: nama penuh, maklumat hubungan, nombor telefon dan alamat bil, alamat penghantaran, alamat rumah dan maklumat lain yang berkaitan;

b.       Butiran ciri peribadi: umur, jantina, ketinggian, berat badan, tarikh lahir, tempat lahir, kewarganegaraan, status kewarganegaraan, pekerjaan, agama, nombor kad pengenalan/pasport dan maklumat lain yang berkaitan;

c.             Maklumathubungan melalui saluran komunikasi yang telah anda gunakan untuk menghubungi kami atau memilih untuk memberikan kami,seperti alamat e-mel anda atau akaun media sosial, termasuk kandungan komunikasi seperti maklum balas, aduan, pertanyaan dan komen;

d.             Butiran profil: ID yang diberikan oleh kami, seperti ID akaun pengguna, gambar profil dan maklumat lain yang berkenaan;

e.             Status Produk dan/atau Perkhidmatan yang telah anda beli/perolehi/ langgan/daftarkan dari ACO TECH;

f.          Cara anda menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami termasuk maklumat yang anda beri semasa anda membuat permohonan untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

g.         Butiran lokasi: Maklumat yang akan anda beri apabila anda memilih untuk menggunakan ciri-ciri berkaitan lokasi dan maklumat dalam format audio/video (termasuk suara, kamera litar tertutup (“CCTV“) atau rakaman keselamatan), gambaran (termasuk foto), maklumat biometrik dan penjejakan lokasi atau maklumat sistem kedudukan global (“GPS“) dan maklumat lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda atau yang mungkin digunakan untuk mengenal pasti anda;

h.      Maklumat kenderaan: data mengenai kenderaan anda termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor plat kenderaan, nombor enjin, model kenderaan, nombor pengenalan kenderaan, maklumat yang anda beri berkaitan dengan kenderaan anda ketika membuat pertanyaan, data yang dihasilkan oleh sensor dan perisian di infotainment unit kenderaan anda seperti keadaan penyelenggaraan, prestasi enjin, suhu sistem, jarak tempuh, tekanan tayar, tahap minyak, status pintu dan tingkap, status sensor, tetapan kawalan iklim, status pengisian dan ekonomi minyak. Data kenderaan mungkin termasuk rakaman suara yang dibuat untuk menyokong perkhidmatan pengaktifan suara.

i.               Maklumat sistem: maklumat mengenai bagaimana anda berinteraksi dengan sistem kenderaan dan/atau sistem/perisian dalam infotainment unit seperti penggunaan anda tentang skrin multimedia, permintaan service terkini, dan sebarang maklumat mengenai sistem/perisian di dalam infotainment unit kenderaan anda;

j.         Maklumat alat: maklumat alat mudah alih anda atau mana-mana alat yang telah memuat turun Aplikasi Mudah Alih kami seperti model alat, pengecam peranti unik (seperti maklumat IMEI / Android ID / IDFA / OPENUDID / GUID / IMSI), alamat MAC alat, jenis sistem operasi dan model, resolusi skrin, pengendali telekomunikasi, senarai pemasangan perisian, nombor versi perisian, bahasa sistem, maklumat biometrik dan penjejakan lokasi dan maklumat GPS alat mudah alih anda, dan maklumat lain yang berkenaan;

k.        Maklumat yang akan anda berikan semasa anda berinteraksi dengan Produk dan/atau Perkhidmatan kami seperti maklumat yang berkaitan dengan ketersediaan, penggunaan, atau akses ke Perkhidmatan dan ciri-ciri, termasuk maklumat stesen pengisian, laluan yang anda pilih, entri kalendar, nombor hubungan, tempat menarik , permintaan maklumat, maklumat lalu lintas, maklumat bahaya, permintaan pengaktifan perkhidmatan, data penggunaan dan maklumat lain yang berkaitan;

l.                  Data Peribadi yang anda berikan semasa anda memilih untuk menggunakan ciri-ciri komunikasi dalam aplikasi kami;

m.        Data transaksi seperti maklumat mengenai pesanan dan pembayaran anda dan maklumat-maklumat lain dari Produk dan/atau Perkhidmatan yang berkaitan dengan anda (jika terpakai);

n.         Maklumat berkaitan pembayaran seperti kaedah pembayaran, butiran kad, butiran akaun bank, butiran kad kredit, perincian pembayaran dan maklumat lain yang relevan (data tersebut juga mungkin akan dikumpulkan secara langsung oleh syarikat berkaitan kami dan/atau pembekal perkhidmatan pembayaran pihak ketiga) (jika terpakai);

o.     Data Peribadi yang kami perolehi daripada Agensi Rujukan Kredit dan Agensi Pencegahan Penipuan, termasuk secara awam (misalnya, kemungkiran) dan kredit kongsi, kedudukan kewangan dan sejarah kewangan (jika terpakai);

p.             Maklumat kewangan; dan/atau

 

q.      Sebarang maklumat di mana dibenarkan oleh undang-undang yang kami anggap relevan untuk mengenalpasti pengenalan identiti dan latar belakang anda, kedudukan kewangan dan kelayakan kredit anda (jika diperlukan).

3. Cara dan Tujuan Kami Menggunakan/Memproses Data Peribadi Anda

           3.1.        Maklumat yang dikumpulkan secara automatik (jika terpakai)

 

Data Peribadi boleh dikumpulkan dari penggunaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, di mana kami mungkin mengumpulkan dan menyimpan sementara maklumat tertentu mengenai lawatan anda untuk penggunaan pengurusan laman web dan tujuan keselamatan. Kami mengumpulkan dan menganalisis maklumat ini kerana ia membantu kami mereka Produk dan/atau Perkhidmatan dengan lebih baik untuk memenuhi keperluan anda. Kami juga secara automatik mengumpulkan maklumat tertentu mengenai kandungan web seperti berikut:

 

a.             Maklumat tersebut  mungkin merangkumi tetapi tidak terhad kepada yang berikut: –

                                           i.        Nama domain internet dari mana anda mengakses Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

                                  ii.        Alamat protokol internet (“IP“) (nombor unik untuk setiap komputer yang bersambung kepada internet) dari mana anda mengakses Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

                                         iii.        Jenis penyemak imbas yang digunakan untuk mengakses Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

                                        iv.        Sistem operasi yang digunakan untuk mengakses Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

                                          v.        Tarikh dan masa anda mengakses Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

                                        vi.        Pencari Sumber Seragam (“URL”) atau alamat halaman yang anda lawati;

                                       vii.        Nama pengguna anda, jika ia digunakan untuk log masuk ke Produk dan/atau Perkhidmatan; dan

                                      viii.        Sekiranya anda melayari Laman Web ini dari laman web lain, URL laman web tersebut.

           3.2.        Data Peribadi akan dikumpulkan dan diproses untuk, antara lain, tujuan-tujuan berikutnya (secara kolektifnya dikenali sebagai “Tujuan“):

 

a.               untuk membekalkan anda Produk dan/atau Perkhidmatan dan sebarang tujuan lain yang berkaitan dengan pembekalan dan/atau penggunaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

b.               untuk menilai permohonan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami;

c.               untuk menguruskan perniagaan kami dan hubungan anda dengan kami;

d.               untuk menambah baik Produk dan/atau Perkhidmatan kami dan untuk membangunkan/mengembangkan Produk dan/atau Perkhidmatan baru;

e.               untuk memberitahu anda mengenai kebaikan dan perubahan tentang ciri-ciri Produk dan/atau Perkhidmatan;

f.                untuk menjalankan pemasaran, tawaran, pertandingan dan promosi;

g.               untuk menjawab pertanyaan dan aduan anda;

h.               untuk meningkatkan kualiti, kecekapan dan penggunaan Produk dan/atau Perkhidmatan ACO TECH;

i.                 untuk mengemas kini, menggabungkan dan meningkatkan ketepatan rekod kami;

j.                 untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah dianonimkan atau digabungkan dengan cara yang tidak akan mengenal pasti anda sebagai seorang individu;

k.               untuk menjalankan penyelidikan untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis interaksi anda dengan kami;

l.                 untuk memenuhi keperluan pendedahan undang-undang yang mengikat ACO TECH;

m.             untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;

n.               untuk melindungi atau menegakkan hak kami untuk mendapatkan kembali hutang yang terhutang kepada kami;

o.               untuk menjalankan prosiding undang-undang atau berkaitan dengan tindakan undang-undang;

p.               untuk mengelakkan sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang;

q.               untuk melakukan tindakan yang diperlukan atau diizinkan oleh undang-undang, peraturan dan/atau panduan;

r.                untuk membalas mana-mana mesej dan/atau maklum balas anda;

s.               untuk menghantar maklumat mengenai perkhidmatan dan/atau produk pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda;

t.                untuk akses bagi tujuan keselamatan siber khususnya untuk mengelakkan ancaman atau masalah keselamatan dan virus; dan/atau

u.               untuk mencapai tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang, menurut anggaran kami, adalah perlu dan/atau wajar dalam keadaan tersebut.

3.3.     Apabila anda telah memberikan persetujuan anda untuk menerima kemas kini pemasaran atau promosi dari ACO TECH, anda boleh memilih selanjutnya untuk tidak menerima bahan pemasaran atau promosi tersebut pada bila-bila masa melalui pilihan “berhenti melanggan” seperti yang disediakan dalam saluran pemasaran atau promosi kami atau anda mungkin hubungi kami melalui Maklumat Perhubungan yang terdapat dalam Notis Privasi ini.

3.4    Data Peribadi yang anda berikan secara umumnya akan disimpan dengan selamat dan kami akan berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan untuk mencegah dan mengehadkan sebarang pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan.

 

3.5      Sebarang Data Peribadi yang tidak lagi diperlukan untuk Tujuan akan dimusnahkan dan dihapuskan dari rekod dan sistem kami.

 

4. Bila Kami Mendedahkan

           4.1.       Kecuali seperti yang dinyatakan dalam perenggan ini, kami akan secara umumnya mengendalikan Data Peribadi anda sebagai peribadi dan sulit dan              tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa. Namun demikian, anda dengan ini mengakui, menyetujui dan memberi kuasa kepada kami              untuk mendedahkan, melepaskan, menyebarkan dan memindahkan Data Peribadi dalam mana-mana keadaan berikut/kepada pihak-pihak yang                      dinyatakan di bawah:

 

a.                di mana anda telah memberi kebenaran;

b.                 di mana kami dikehendaki atau dibenarkan untuk melakukannya di bawah undang-undang;

c.         di mana dikehendaki atau dibenarkan oleh perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa yang relevan, sama ada kerajaan atau kuasi kerajaan yang mempunyai bidang kuasa atas ACO TECH;

d.                 di mana kami dikehendaki untuk memenuhi kewajipan kami kepada mana-mana pihak pengawal selia yang relevan;

e.                kepada mana-mana syarikat, organisasi, rakan niaga kami dan/atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses Data Peribadi bagi pihak kami (jika terpakai);

f.                  kepada mana-mana syarikat, organisasi, pembekal perkhidmatan pihak ketiga, rakan-rakan strategik dan/atau rakan-rakan yang kami benarkan untuk (i) menjalankan perkhidmatan bagi pihak kami yang merupakan sampingan dan/atau diperlukan untuk tujuan menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda; atau (ii) membantu kami membekalkan perkhidmatan untuk anda seperti menyediakan khidmat pelanggan, pemasaran, perkhidmatan infrastruktur dan teknologi maklumat, memperibadikan perkhidmatan kami dan menjadikannya lebih baik; atau (iii) memproses transaksi pembayaran; atau (iv) menjalankan pemeriksaan penipuan dan kredit dan mengutip hutang serta
melindungi hak kami, mempertahankan kami dan harta benda kami; atau (v) menganalisis dan menambah baik maklumat yang kami pegang (termasuk mengenai interaksi anda dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang kami bekal dan/atau perbadanan berkaitan, peniaga dan rakan niaga strategik terpilih kami); atau (vi) menjalankan kaji selidik; atau (vii) menjalankan mana-mana Tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini;

g.                  syarikat berkaitan dan anggota gabungan kami;

h.                 rakan-rakan niaga, ejen, pekerja, kontraktor, subkontraktor kami, pembekal perkhidmatan, pembekal, konsultants, juruaudit, akauntan, peguam atau penasihat; dan/atau

 

i.                     kepada mana-mana pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang pendedahannya, menurut anggapan kami,
adalah diperlukan dan/atau wajar dalam keadaan tersebut.

5. Pemindahan Data Peribadi Ke Luar Negara

5.1.          ACO TECH mungkin dari semasa kepada semasa perlu memindahkan Data Peribadi kepada dan dari syarikat berkaitan atau pihak ketiga yang lain, yang mungkin terletak di luar Malaysia. Oleh itu, anda dengan ini memberi persetujuan ekspres kepada kami untuk memindahkan Data Peribadi anda ke tempat-tempat di luar Malaysia termasuk jika pemindahan itu dibuat kepada kemudahan kami yang terletak di luar Malaysia atau jika mana-mana rakan niaga strategik kami yang terlibat dalam pembekalan sebahagian daripada Produk dan/atau Perkhidmatan kami atau perkhidmatan penyimpanan data atau pemprosesan data yang disumber dari luar untuk dan bagi pihak kami terletak di luar Malaysia atau mempunyai pelayan dan/atau perkakasan yang berkaitan di luar Malaysia atau jika anda menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan dari negara selain Malaysia. Kami juga mungkin memindahkan Data Peribadi anda ke tempat-tempat di luar Malaysia sekiranya dibenarkan oleh undang-undang.

6. SUMBER-SUMBER PIHAK KETIGA

6.1.       Produk dan/atau Perkhidmatan kami mungkin mengandungi aplikasi, kandungan, sumber-sumber, laman web, pautan, ciri-ciri dan komponen yang dibekalkan daripada pihak ketiga; iklan ke laman web pihak ketiga dan pekhidmatan; dan/atau sebarang produk dan/atau perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin akan dibekalkan kepada pengguna Produk dan/atau Perkhidmatan kami (secara kolektif, “Sumber-Sumber Pihak Ketiga“). Anda bersetuju dan mengakui bahawa Sumber-Sumber Pihak Ketiga tidak berada di bawah kawalan kami dan kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi yang mereka miliki. Kami juga tidak memberikan sebarang jaminan tersurat atau tersirat untuk amalan privasi Sumber-Sumber Pihak Ketiga. Sumber-Sumber Pihak Ketiga bertanggungjawab untuk memberitahu anda mengenai amalan privasi mereka. Sebelum menyerahkan Data Peribadi anda kepada Sumber-Sumber Pihak Ketiga, sila baca dengan teliti dan faham dasar privasi Sumber-Sumber Pihak Ketiga.

7. HAK ANDA UNTUK MENGAKSES DAN MEMBETULKAN DATA PERIBADI ANDA

7.1.      Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda memberikan kami Data Peribadi yang benar, tepat dan lengkap kerana kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang data dalam rekod kami yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini. Anda berhak untuk meminta akses ke dan meminta pembetulan Data Peribadi anda melalui Maklumat Perhubungan yang diberikan dalam Notis Privasi ini. 

 

7.2.       Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan maklumat peribadi anda adalah tepat dan terkini oleh hal demikian sekiranya terdapat perubahan kepada maklumat anda, anda harus memaklumkan kami secara langsung.

 

 

7.3.          Harap maklum bahawa kami mungkin menolak permintaan anda untuk mengakses data dan/atau permintaan pembetulan data anda dalam keadaan tertentu, misalnya apabila identiti anda tidak dapat dikenali atau di mana maklumat yang diminta bersifat komersial dan sulit atau dalam keadaan tersebut, kami menerima permintaan berulangan dari anda untuk mengakses maklumat yang sama di mana akan membebankan atau perbelanjaan memberikan akses tidak seimbang dengan risiko privasi anda.

 

 

7.4.          Namun demikian, kami akan memaklumkan anda tentang sebab-sebab kami tidak dapat memenuhi permintaan anda untuk mengakses data dan/atau pembetulan data anda. Kami berhak untuk mengenakan fi (yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai) untuk sebarang permintaan mengakses data.

 

 

7.5.     Harap maklum bahawa pelaksanaan hak anda di atas mungkin memberi kesan kepada pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan kami (kesan tersebut mungkin termasuk ketiadaan pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan) kepada anda dan kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian, kerosakan, atau liabiliti lain yang timbul secara langsung atau tidak langsung di dalamnya.

 

8. MELAKSANAKAN PILIHAN ANDA SEHUBUNGAN DENGAN PENDEDAHAN DAN PENGGUNAAN DATA PERIBADI ANDA

8.1.      Pada bila-bila masa, anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda kepada kami untuk menggunakan, memproses atau berkongsi maklumat peribadi anda dengan menghubungi kami melalui Maklumat Perhubungan yang diberikan dalam Notis Privasi ini. Namun demikian, penarikan balik persetujuan anda boleh memberi kesan kepada pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan kami (kesan tersebut mungkin termasuk ketiadaan pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan) kepada anda.

8.2.       Anda berhak untuk mengehadkan pemprosesan kami atas Data Peribadi anda. Untuk melaksanakan hak ini, sila hubungi kami menggunakan Maklumat Perhubungan yang terdapat dalam Notis Privasi ini. Sila ambil perhatian bahawa pelaksanaan hak anda di atas mungkin memberi kesan kepada pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan kami (kesan tersebut mungkin termasuk ketiadaan pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan) kepada anda dan kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian, kerosakan, atau sebarang liabiliti lain yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada kesan tersebut.

8.3.         Data Peribadi yang anda berikan kepada kami adalah wajib dan diperlukan supaya kami dapat membekalkan Produk dan/atau Perkhidmatan kepada anda. Sebarang kegagalan untuk memberikan Data Peribadi tersebut mungkin memberi kesan kepada pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan kami (kesan tersebut mungkin termasuk ketiadaan pembekalan Produk dan/atau Perkhidmatan) kepada anda dan kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan, atau apa-apa liabiliti lain yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada kesan tersebut.

         

         Tertakluk kepada hak dan kewajiban kontrak kami berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan, anda boleh melaksanakan pilihan anda berkenaan dengan pendedahan, penyimpanan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh ACO TECH melalui Maklumat Perhubungan yang diberikan dalam Notis Privasi ini.

 

8.4.    Kami berusaha untuk melindungi Data Peribadi yang kami kumpul. Kami menggunakan langkah-langkah sekuriti yang munasabah dan secara komersial, fizikal, teknikal yang dirancang untuk melindungi maklumat daripada kehilangan dan akses atau penggunaan yang tidak dibenarkan. Sila ambil perhatian, bahawa tidak ada sistem maklumat yang 100% selamat dan kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda.

 

 

8.5.       Oleh kerana Produk dan/atau Perkhidmatan kami dihubungkan ke internet, dan internet sememangnya tidak selamat, kami tidak dapat memberikan sebarang jaminan mengenai keselamatan atas penghantaran maklumat yang anda sampaikan kepada kami dan anda melakukannya atas risiko anda sendiri.

9. MAKLUMAT PERHUBUNGAN

           9.1.        Kami mengalu-alukan permintaan, pertanyaan, maklum balas, aduan atau komen anda mengenai terma-terma di atas dalam Notis Privasi ini. Sila                     hubungi kami di:

 

Alamat:      Menara CCB, Quill 6, Level 13, 6, Leboh Ampang, City Centre, 50100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Emel:            enquiries@acotech.my

Telefon:        (603) 5880 5880

(secara kolektifnya, “Maklumat Perhubungan”)

10. PINDAAN

 

          

           10.1.        Kami berhak untuk meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa supaya bersesuaian dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data                yang terpakai. Sekiranya kami membuat perubahan kepada Notis Privasi ini, kami akan memaklumkan anda melalui versi baru Notis Privasi ini dalam               Produk dan/atau Perkhidmatan kami termasuk Laman Web dan Aplikasi Mudah Alih.

11. Lain-lain

11.1.      Sekiranya terdapat percanggahan antara Notis Privasi Bahasa Inggeris ini dan Notis Privasi Bahasa Malaysia yang sepadan, syarat-syarat dalam Notis Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

11.2.     Kami percaya bahawa anda telah membaca dan memahami terma-terma Privasi Notis ini dan anda dengan ini mengisytiharkan bahawa anda telah bersetuju dan menerima terma-terma di sini dan anda telah memberikan persetujuan anda bagi kami untuk memproses Data Peribadi anda.

WeChat Official Account